วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องหมาย Trust Mark คืออะไร ดูได้ที่นี่..!

เครื่องหมาย Trust Mark คืออะไร ดูได้ที่นี่ จากบล็อก เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลินนิ่ง แอนด์ สกลิวส์ / thetraining-pro.blogspot.com

Trust-mark คืออะไร?

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆว่า "Trust mark" นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ว่า เว็บไซต์นั้น
ได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และกรมฯ ให้การรับรองว่า เว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้
ประโยชน์ Trust mark
 • แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ของท่าน มีความน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
 • เว็บไซต์ของท่าน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเว็บไซต์ของท่าน
 • ขยายโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้า/บริการของท่าน
 • เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ของท่าน
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บไซต์ของท่าน โดยกรมฯจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฯ ตลอดจนมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฯ โดยจัดแบ่งตามประเภทหมวดหมู่สินค้า/บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์กรมฯ ได้โดยสะดวก
คุณสมบัติผู้ขอ Trust mark
1. เป็นนิติบุคคล
2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้น
4. มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอใช้เครื่องหมายรับรองฯ
หลักเกณฑ์ Trust mark
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่ 
1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Operational Transparency)
เว็บไซต์ของท่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการติดต่อ ฯลฯ
เพื่อแสดงความมีตัวตนของท่านและเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อหรือสอบถามได้
2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)
 • การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม
  ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
 • จะต้องไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า/บริการ
3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ(Adequate and Timely Information About Offers)
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  ในเรื่องของ
  • ข้อมูลของสินค้า / บริการ
  • ราคาสินค้าหรือบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษี,ค่าบริการจัดส่ง ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน)
  • วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้า/บริการ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ
4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ(Acknowledgement of Order and Fulfillment) 
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิก
  หรือยืนยันการทำธุรกรรม
 • เว็บไซต์ของท่านควรมีจัดเตรียมแบบฟอร์มการสั่งซื้อและวิธีการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน
  และควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้บริโภคเข้าไปตรวจสอบหรือติดต่อได้
 • การจัดส่งสินค้า/บริการจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการ
  จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
5.ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactions Security)
 • เว็บไซต์ของท่านต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํา
  ธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน
  เป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)
7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค(Consumer Inquiries and Complaints)
 • เว็บไซต์ของท่าน ต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการตอบข้อสงสัย
  และมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะ ต้องมีการตอบสนองข้อร้องเรียน
  หรือข้อสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม
8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children) 
 • กรณีเว็บไซต์ของท่านมีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน
  จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
  เช่น การห้ามจําหน่ายสุราและบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชน
  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
  ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น
 *** หมายเหตุ หลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 8 ข้อ ได้นำมาปรับย่อให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น
กรุณาอ่านรายละเอียดข้อบังคับการใช้เครื่องหมายรับรองฯ ตามลิงค์ด้านล่าง
ข้อบังคับเครื่องหมายรับรองฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อบังคับเครื่องหมายรับรองฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548
ขั้นตอนการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นสมัครสมาชิก โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trust mark > ยื่นสมัครTrust mark
ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดโดเมนเนม แล้วกดปุ่มตกลง
ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะยืนยัน Email ที่จะจัดส่ง Username และPassword โดยระบบจะจัดส่งไปยัง Email ที่ผู้ประกอบการได้ให้ไว้เมื่อ
ตอนจดเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 4 นำ Username และ Password ที่ได้รับมาใช้ในการลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trust mark > ลงทะเบียน
แล้วทำการ Log in
ขั้นตอนที่ 5 กรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในขั้นตอนที่1 ถึง 8 ให้ครบทุกหลักเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 6เมื่อกรอกข้อมูลหลักเกณฑ์ครบแล้ว ระบบจะทำการ Email แจ้งTracking ID  เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน
โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trust mark > ตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะ
 • กรณีผลการพิจารณาคือ ไม่ผ่าน ให้ทำการปรับปรุงการลงทะเบียน
 • กรณีผลการพิจารณาคือ ผ่าน รับ Username กับ Password เพื่อเข้าเมนูส่วนสมาชิก เพื่อรับ code trust mark
  ไปวางที่เว็บไซต์ของตนเพื่อแสดงรูปเครื่องหมาย และใช้Username และ Password ดังกล่าวในการ Login
  ในส่วนของสมาชิก เพื่อรับ/ดูข้อมูล และทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองฯ ที่ได้รับ
----------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่.
ติดต่อ คุณ ณัฐชยา
Web Site: http://www.pumpprogress.com/
Web Blog: http://thetraining-pro.blogspot.com/
edit @ by The Training Pro Learning & Skills
Tel..: 02 926 7121
Mobile..: +6689 455 7878
Fax..: 02 926 7122
Address.: 2/45 Moo 6, Jittakarn Villege, Talingchan-Suphanburi Road, Tambol Sao-Thong-Hin, Amphure Bangyai, Nonthaburi, 11140 Thailand.
-----------------------------------------------------
Follow Us :
Blogger-IconFacebook-IconGoogle-Plus-IconPinterestTwitter-IconYouTube-Icon
-----------------------------------------------------
Tag:ฝึกอบรม,การอบรม,Training,Learning,Skills,สัมมนา,ประชาสัมพันธ์,สื่อโฆษณา,การเรียนรู้,การฝึกทักษะ,เสริมสร้างสติปัญญา,ค้นคว้าหาความรู้,เรียนรู้,ฝึกสมอง,เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ,รอบรู้เรื่องงานซ่อม,งานซ่อมบำรุง,ตู้จ่ายน้ำมัน,ตู้น้ำมัน,ตู้เติมน้ำมัน,ปั๊มน้ำมัน,ปั๊ม,ปั้ม,ปั้มน้ำมัน,มือจ่ายน้ำมัน,มิเตอร์น้ำมัน,สายน้ำมัน,ถังน้ำมัน,น้ำมันเบนซิล,ดีเซล,E20,เติมน้ำมัน,แกลลอนน้ำมัน,ปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน,ปั๊มเคลื่อนที่,รถน้ำมันเชื้อเพลิง,รถจ่ายน้ำมัน,รถเติมน้ำมัน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...