วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การขออนุญาต เป็นผู้ค้าน้ำมันตาม พ.ร.บ.ควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง

คำถาม
*** ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งหรือการขออนุญาต เป็นผู้ค้าน้ำมันตาม พ.ร.บ.ควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 มีเงื่อนไข อย่างไรบ้าง?
คำตอบ
*** หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 การประกอบกิจการกฎหมายกำหนดให้การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องกำกับดูแล มี 3 ประเภท คือ
- ประเภทที่ 1 ประกอบกิจการได้ทันที
- ประเภทที่ 2 ต้องแจ้งก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
- ประเภทที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงประกอบกิจการได้้
กิจการควบคุมประเภทที่ 1 มี 1 ประเภท
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันฯ ลักษณะที่ 1 (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 มี 4 ประเภท
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันฯ ลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็ก หรือ เพื่อการเกษตร เก็บน้ำมันไวไฟ น้อยไม่เกิน 15,000 ลิตร)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ค ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก เก็บน้ำมันไวไฟน้อยไม่เกิน 10,000 ลิตร)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท จ ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 มี 7 ประเภท
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันฯ ลักษณะที่ 3 (โรงงานขนาดใหญ่)
- คลังน้ำมันเชื้อเพลิง
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ก (สถานีบริการติดถนนใหญ่)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ข (สถานีบริการติดถนนซอย)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ค ลักษณะที่ 2 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท จ ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)
- สถานีบริการน้ำมันฯ ประเภท ฉ (สถานีบริการให้แก่อากาศยาน)
การแจ้งสำหรับกิจการการควบคุมประเภทที่ 2
- ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น 1
- ในเขต กทม. ให้แจ้ง ณ สำนักงานเขต
- นอกเขต กทม. ให้แจ้ง ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
- พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น 2 เมื่อได้รับแจ้ง
การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธน.พ 3
- ในเขต กทม.
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก ข ค ง และ จ ยื่น ณ สำนักงานเขต
- นอกเขต กทม.

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 3 ยื่น ณ สำนักงานพลังงานภูมิภาค
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ฉ และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก ข ค ง และ จ ยื่น ณ สำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
- ใบอนุญาตจะเป็นไปตามแบบ ธน.พ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น 3)
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ ลง ชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับ ใบอนุญาต)
- หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีตัวแทนเป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
- ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก. หรือ ส.ค. สำเนาเอกสารแสดงว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน
- หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้ำมัน เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตามกฎหมายว่า ด้วยการผังเมือง)
- สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (กรณีอยู่ใน พื้นที่บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
- สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน)
- สำเนาหนังสืออนุญาต พร้อมสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อม เพื่อใช้เป็นทาง เข้า - ออก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิง หรือคลังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมสำเนาแผนผัง บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำ
- แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ขออนุญาต
- แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบความปลอดภัยระบบควบ คุมมลพิษระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบบำบัดหรือแยกน้ำปน เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงระบบอุปกรณ์นิรภัยระบบไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จำนวน 3 ชุด (ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต)
- รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
- หนังสือรับรองของวิศวกรผู้คำนวณรายการตามข้อ 13
- หนังสือรับรองของสถาปนิก ผู้ออกแบบสถานที่
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
แก้ไขโดย : เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล“The Training Pro Learning and Skills”
เรียนรู้เพิ่มเติม.เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ในตัวอุปกรณ์ หรือ อะไหลต่างๆ ได้ที่นี่.
สถานฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน. ในด้านความรู้.ความสามารถ, ในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฟ้าโปรเกรส
*** สอบถามรายละเอียด ***
โทร.089-4557878, 02-926 7121
E-Mail.: t.training.pro@gmail.com
Web Blog : http://thetraining-pro.blogspot.com/
Map: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zhKDpEc54ETQ.kne94XpotR0Y
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...