วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติ & ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซธรรมชาติ
          ก๊าซธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ จำพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนับหลายล้านปีแล้ว ซึ่งแปรสภาพเนื่องจากความร้อนและความกดดันของผิวโลก ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดผสมรวมอยู่ด้วยกัน และยังมีส่วนที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าคอนเดนเสทอยู่ด้วย“ก๊าซธรรมชาติไม่มีกลิ่น..ไม่มีสี..เผาไหม้สมบูรณ์กว่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า”เมื่อ เปรียบเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน หรือถ่านหิน จึงเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยลดมลภาวะที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศได้เป็น อย่างดี

ก๊าซหุงต้ม
          ก๊าซปิโตรเลียม หรือก๊าซหุงต้ม การแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซฯ และผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันโดยนำมาบรรจุในถังภายใต้ความดันสูงจึงกลายเป็นของเหลวไม่มีสีไม่มีกลิ่นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องเติมสารเมอร์เคปเทน ซึ่งมีกลิ่นฉุนคล้ายไข่เน่าลงไป เพื่อเป็นสัญญาณเตือนในกรณีเกิดการรั่ว

ความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซหุงต้ม
ก๊าซธรรมชาติ
· เบากว่าอากาศ
· สถานะเป็นก๊าซสามารถนำมาใช้ได้เลย 
· ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (มีการเติมสารเพื่อความปลอดภัย) มีการเผาไหม้สมบูรณ์ปราศจากเขม่า 
· ติดไฟยากกว่า LPG 
· ขนส่งโดยระบบท่อเข้าสู่โรงงานใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียพื้นที่ 
ในการจัดเก็บ

วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกตโดยบุคคล

     1. กลิ่นของก๊าซ ตามทฤษฎีแล้วคุณสมบัติของก๊าซมีเทนจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่ในก๊าซธรรมชาติจะประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด และสารที่ปนมากับก๊าซบางส่วน ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้บางชนิดจะมีกลิ่นโดยธรรมชาติ
     2. สำรวจลักษณะของพืชที่อยู่ในบริเวณท่อส่งก๊าซ โดย อาจตรวจพบพืชที่มีการเจริญเติบโตมากว่าในบริเวณข้างเคียงหรือเกิดการแคระแก รนเสื่อมสภาพอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับบริเวณข้างเคียง โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ชนิดของพืช สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ ปริมาณการรั่วไหล และระยะเวลาที่เกิดการรั่วไหล
     3. สำรวจการรวมกลุ่มของแมลง (แมลงสาบ,แมลงวัน,แมงมุม) การรวมกลุ่มของแมลงบริเวณท่อก๊าซบางครั้งอาจเป็นสัญญาณบอกถึงการรั่วของก๊าซ ได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากแมลงเหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อสารบางชนิดในก๊าซ ธรรมชาติ
     4. สำรวจการเกิดเชื้อรา เนื่องจากเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่ปริมาณก๊าซออกซิเจนต่ำ โดยราที่เกิดจะมีลักษณะเป็นราสีขาว หรือเทา-ขาว
     5. เสียงของการรั่วของก๊าซ ในบางครั้งการรั่วไหลของก๊าซผ่านระบบท่อที่เกิดการผุกร่อน หรือรั่วออกทางข้อต่อ และหน้าแปลนอาจก่อให้เกิดเสียงที่จุดรั่ว

ก๊าซหุงต้ม ( LPG )
· หนักกว่าอากาศ
· สถานะเป็นของเหลว
· ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (มีการเติมสารเพื่อความปลอดภัย) มีการเผาไหม้
สมบูรณ์ปราศจากเขม่า
· ติดไฟง่าย
· ต้องมีถังสำรองเชื่อเพลิงและเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ การขนส่งต้องใช้
รถบรรทุกขนาดใหญ่

วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซหุงต้ม
ตรวจสอบโดยการใช้อุปกรณ์

     1. สำรวจปริมาณการใช้ก๊าซในช่วงเวลาที่กำหนด ทำการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วทำการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อตรวจสอบหาปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีการรั่วไหลของก๊าซ
     2. สำรวจการรั่วไหลของก๊าซผ่านระบบ เมื่อมีการหยุดก๊าซทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบการหมุนของมิเตอร์ วัดปริมาณก๊าซที่ศูนย์ควบคุมของ ปตท. ว่าหยุดหมุนหรือไม่ หากยังคงหมุนอยู่แสดงว่ายังคงมีการรั่วไหลของก๊าซ
     3. การใช้สบู่เป็นวิธีที่สามารถบ่งชี้ว่าเกิดการรั่วไหลขึ้นที่จุดใด โดยการใช้น้ำสบู่ฉีดลงในบริเวณที่คาดว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลหากมีฟองสบู่ เกิดขึ้นแสดงว่าเกิดการรั่วไหลให้ทำการแก้ไขโดยทันที
     4. การใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัด เป็นวิธีที่สามารถ ทำการชี้จุดของการรั่วไหล และบอกถึงความรุนแรงการรั่วไหลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้อุปกรณ์จะต้องอยู่ในการควบคุมของผู้ใช้ที่มีความรู้ความชำนาญในการ ตรวจวัด การบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐาน อย่างน้อย 1 ปี
ขอบคุณ ที่มา.http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=14
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...